Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ถนนท้องศาลา-โฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280 www.kohphangancity.go.th
 
นายอภิชาติ ลิ้มสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน
 
นายชำนาญ จันทร์ชูกลิ่น
ปลัดเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
ข้อมูล เทศบาล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เกาะพะงัน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติชอบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณา
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
การตัดสินใจ
คู่มือการปฏิบัติราชการ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติท่าเทียบเรือและท่าข้าม
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุม
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การให้บริการ
E-SERVICE
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
หัวข้อ วันที่
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ดู : 21) 10 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้ออุปกรณ์โคมไฟถนน LED (ดู : 27) 7 ส.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่เทศบาล (ดู : 20) 14 ก.ค. 2566
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ กำลังเครื่้องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 5 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ดู : 41) 19 มิ.ย. 2566
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ กำลังเครื่้องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 5 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ดู : 22) 16 มิ.ย. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้าง คสล.สายรัตรโกสินทร์ศก 200 ปี และประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย (ดู : 85) 23 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล โรงจอดรถ และพื้นที่บริเวณ (ดู : 59) 13 ก.พ. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.สายรัตนโกสินทร์ศก 200 ปี และโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย (ดู : 56) 3 ก.พ. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (การจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ LED) (ดู : 69) 26 ม.ค. 2566
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ดู : 76) 23 ม.ค. 2566
ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดู : 61) 23 ม.ค. 2566
ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุกเทท้าย (ดู : 52) 23 ม.ค. 2566
ประกาศราคากลางซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ LED (ดู : 56) 21 ม.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบรมราชาภิเษก (ดู : 60) 4 ม.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า (ครั้งที่ ๒) (ดู : 71) 22 ธ.ค. 2565
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบ 2566 (ดู : 97) 3 พ.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (ดู : 95) 2 พ.ย. 2565
แบบสรุปราคากลางติดตั้งป้ายแขวนบอกทาง/ป้ายจราจร(ป้ายบังคับ ป้ายเตือน และป้ายข้อความ ) (ดู : 82) 31 ต.ค. 2565
แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทางข้าม คสล./รางระบายน้ำ คสล. ( ตามแบบแปลน ) และ ซ่อมทางเท้าเลียบขายทะเล (คอนกรีตพิมพ์ลาย) (ดู : 77) 31 ต.ค. 2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกท้าย ติดตั้งเครไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (ดู : 94) 17 ต.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 130) 31 ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายซ่อมรางระบายน้้ำ และเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 146) 5 ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนท้องศาลา-บ้านใต้ (เทียบเรือหัวเทียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 162) 28 มิ.ย. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม (ดู : 186) 9 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลเกาะพะงัน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมทางเดินเลียบรางบ้านใต้ (ครั้งที่2) (ดู : 151) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนศรีทองอุทิศฃ (ดู : 155) 26 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนศรีทองอุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 173) 26 พ.ค. 2565
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 (ดู : 169) 24 พ.ค. 2565
จ้างทำตรายาง 8 รายการ (ดู : 157) 23 พ.ค. 2565
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยชนิดเย็น) (ดู : 134) 23 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และเครื่องเล่น สนามกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 168) 12 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว และทางเข้าออกอาคาร ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 144) 12 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครรงการก่อสร้างห้องเก็บของ และลานรับประทานอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 156) 12 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ดู : 198) 26 เม.ย. 2565
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม (ดู : 182) 21 เม.ย. 2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างห่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว และทางเข้าออกอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 175) 12 เม.ย. 2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ และลานรับประทานอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 174) 12 เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ และลานรับประทานอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 158) 12 เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว และทางเข้าออกอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 173) 12 เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายซ่อมรางระบายน้ำ (ดู : 170) 4 เม.ย. 2565
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ และลานรับประทานอาหาร (ดู : 363) 21 มี.ค. 2565
แบบสรุปผลการประมาณการราคากลางก่อสร้างห้องเก็บของ และลานรับประทานอาหาร (ดู : 184) 21 มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ และลานรับประทานอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 160) 21 มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว และทางเข้าออกอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 168) 21 มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการเก็บขยะในเขตเทศบาล (ประจำเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 209) 21 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ท่าเทียบเรือเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 163) 17 มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแปดเหลี่ยม (ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลเกาะพะงัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 172) 16 มี.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟกระพริบจุดเสี่ยงในเขตเทศบาล 2 (ดู : 161) 15 มี.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่าเรือหัวเทียน (ดู : 153) 14 มี.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ท่าเทียบเรือเกาะพะงัน (ดู : 139) 14 มี.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน (ดู : 176) 14 มี.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาน้าว (ดู : 164) 14 มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการเก็บขนขยะในเขตเทศบาล (ประจำเดือน มีนาคม -กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 207) 17 ก.พ. 2565
สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานควบคุมตาชั่งขยะ (ดู : 166) 16 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาเก็บขยะมูลฝอย (ดู : 180) 29 ก.ย. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล และอาคารสามชั้นโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (ดู : 161) 21 ก.ย. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างโครงการซ่อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ อาคารสำนักงานเทศบาล (ดู : 156) 25 ส.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ และลานจอดรถ (ดู : 167) 10 ส.ค. 2564
ราคากลางโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และระบบไฟฟ้แสงสว่างท่าเทียบเรือ (ดู : 366) 22 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่าเทียบเรือ (ดู : 378) 15 ธ.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
  ถนนท้องศาลา-โฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280 
โทรศัพท์ : 077-377-060 ถึง 2
โทรสาร : 077-377-060 ถึง 2
E-mail Address : saraban@kohphangancity.go.th
 
   Copyright © 2019. www.kohphangancity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs