Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ถนนท้องศาลา-โฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280 www.kohphangancity.go.th
 
นายอภิชาติ ลิ้มสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน
 
นายชำนาญ จันทร์ชูกลิ่น
ปลัดเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
ข้อมูล เทศบาล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เกาะพะงัน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติชอบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณา
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
การตัดสินใจ
คู่มือการปฏิบัติราชการ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติท่าเทียบเรือและท่าข้าม
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุม
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การให้บริการ
E-SERVICE
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  No Gift Policy
 
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
  ถนนท้องศาลา-โฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280 
โทรศัพท์ : 077-377-060 ถึง 2
โทรสาร : 077-377-060 ถึง 2
E-mail Address : saraban@kohphangancity.go.th
 
   Copyright © 2019. www.kohphangancity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs